Bolagsstyrning

Styrningen av Kindred  Group plc är baserad på den maltesiska aktiebolagslagen, regelsystemet för Nasdaq Stockholm och Svensk kod för bolagsstyrning, samt andra relevanta maltesiska lagar och förordningar. Kindred Group plc tillämpar transparens och strukturerad intern och extern politik rapportering.

Kicka  här för information om  stämmovald revisor

Klicka här för Bolagsordning

Kindred-koncernens moderbolag Kindred Group plc är registrerat i Malta och noterat på Nasdaq Stockholm genom svenska depåbevis utfärdade av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Utländska bolag vars aktier eller depåbevis upptas för handel på en reglerad marknad i Sverige måste följa antingen Svensk kod för bolagsstyrning, koden som gäller i det land där bolaget har sitt säte eller koden i det land där aktierna är primärnoterade.

Om bolaget inte använder den svenska koden måste en beskrivning av i vilka väsentliga avseenden bolagets förvaltning avviker från den svenska koden bifogas.

Styrelsen för Kindred Group plc beslutade att så långt det är praktiskt möjligt tillämpa den svenska koden från och med bolagets första noteringsdag på NASDAQ OMX Stockholm.

 • Revisionskommittén

  Revisionskommittén bevakar för Styrelsens räkning redovisningshandlingarnas fullständighet, de externa revisorernas kvalifikationer och oberoende samt bolagets iakttagande av tillämpliga lagar och regler.

  • Kristofer Arwin
  • Nigel Cooper
  audit-committee-report
  188.5kB
 • Ersättningskommittén

  Ersättningskommittén beaktar och utvärderar ersättningarna till högre chefer och andra viktiga anställda och ger rekommendationer till styrelsen. Syftet är att stödja verksamhetens strategiska mål och aktieägarnas intresse genom att göra det möjligt att rekrytera, motivera och behålla viktiga anställda samtidigt som lagar och myndigheters krav följs.

  • Peter Boggs
  • Sophia Bendz
  • Stefan Lundborg
  2015 Annual Report
  2.3MB

Valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2017 utgörs av:

 • Evert Carlsson
  Swedbank Robur Fonder (Chairman)
 • Jonas Eixmann
  Andra AP-fonden
 • Olof Jonasson
  Första AP-fonden
 • Yvonne Sörberg
  Handelsbanken Fonder
 • Anders Ström

Valberedningen kan kontaktas under adress:

Kindred Group plc, Msida Road, Gzira GZR1402, Malta

eller via epost till

Nomination@unibet.com

nomination-committee-report
83.5kB

Styrelse och ledning

Kindreds styrelse och ledning är strukturerade enligt det europeiska tvånivåsystemet med en koncernchef (CEO) som lyder under styrelsen, som i sin tur väljs på årsstämman.

Få reda på mer

Styrelsens arbete under året

Styrelsen och dess kommittéer brukar träffas varannan månad under året.

Få reda på mer

Efterlevnad och föreskrifter

För att läsa mer on Kindred Groups policies kring efterlevnad och föreskrifter, klicka här.

Se alla rapporter
Policies

Policies

Hitta relevant information under Hithörande dokument.

Bolagsstyrning rapport