Styrelsens arbetsformer

Styrelsen har antagit skriftliga instruktioner för koncernchefen. Styrelseordförandens och koncernchefens roller har fastställts skriftligen för att säkerställa en tydlig uppdelning av ansvarsområden vilka har godkänts av styrelsen. Styrelsen ser över strategin och besöker koncernens olika kontor minst en gång per år. Styrelsen har ett kort sammanträde utan koncernchefens eller finanschefens närvaro vid varje styrelsemöte.

Styrelseordföranden ansvarar tillsammans med vice styrelseordföranden för att leda styrelsen, upprätta dess dagordning och ta full hänsyn till samtliga styrelseledamöters frågeställningar och angelägenheter, säkerställa en effektiv kommunikation med aktieägarna, ta initiativ till inskolning och utveckling av styrelseledamöter, uppmuntra till ett aktivt engagemang från samtliga styrelseledamöter samt säkerställa att prestationer från enskilda personer, styrelsen i sin helhet och dess olika kommittéer utvärderas minst en gång om året.

Ordföranden säkerställer att styrelsen förses med korrekt och tydlig information vid lämpliga tidpunkter. Styrelseledamöterna uppmuntras att införskaffa information om koncernens verksamhet genom möten med högre chefer. Externa styrelseledamöter får genomgå en inskolningsprocess.

Bolagssekreteraren ansvarar även för att via ordföranden ge råd till styrelsen i alla frågor som rör bolagets styrning. Styrelseledamöterna uppmuntras att på koncernens bekostnad införskaffa råd eller utbildning från oberoende parter eller experter i den omfattning det förbättrar deras förståelse för koncernen och främjar fullgörandet av deras åtaganden.

Hållbarhetsperspektiv
Styrelsen har fastställt relevanta riktlinjer för koncernens hållbarhet i syfte att säkerställa dess långsiktiga värdeskapande förmåga. Hållbarhet betraktas ur en rad olika aspekter inom Unibet-koncernen:

  • Ansvarsfullt spelande och spelarsäkerhet, som en del i en kundcentrerad strategi.
  • Efterlevnad av lagar och bestämmelser, som en stor aktör i en strängt reglerad bransch.
  • Bästa metoder vid bolagsstyrning, som lämpar sig för ett värdefullt börsnoterat bolag.
  • Miljöpåverkan, hanteras både via redovisning och beslutsfattande.
  • Engagerad personal, som en del i åtagandet att vara en del av samhället.

Bolagets principer på alla dessa områden har godkänts av styrelsen. I ledningsgruppen ansvarar finanschefen för hållbarhet. Hållbarhet är en regelbundet återkommande punkt på revisionskommitténs dagordning, vilket innebär att såväl potentiella policyändringar som relevanta bestämmelser kan granskas i samband med specifika projekt och initiativ. Styrelsen får regelbunden information via revisionskommitténs rapporter till styrelsen, tillsammans med en årlig granskning av principerna.

I enlighet med punkt 8.1 i koden har styrelsen en procedur för att formellt utvärdera sitt eget och sina kommittéers arbete. Styrelsens och kommittéernas arbete är föremål för styrelsediskussioner som leds av ordföranden i syfte att bedöma effektiviteten i förhållande till vissa prestationskriterier och potentiella risker som kan påverka prestationerna. Styrelsens prestationsutvärderingar har utformats för att säkerställa en balanserad och objektiv granskning av styrelseledamöternas prestationer.

Efter dessa prestationsgranskningar ansvarar ordföranden för att säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas. Utvärderingarna ges till valberedningen och har hjälpt till att identifiera prestationsmålsättningar för styrelsen samt individuella åtgärder som exempelvis utbildning.